West Betuwe Beraad

Het West Betuwe Beraad is het gezamenlijk overleg van de drie gemeenteraden van Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen. De drie gemeenten hebben in totaal 51 raadsleden, verdeeld over 18 fracties. Om toch efficiënt te vergaderen met zo’n grote groep, is afgesproken dat de fracties per onderwerp één deelnemer aan het debat aanwijzen. Dat kan per onderwerp verschillen. In totaal zijn er 18 sprekers. Dat is vergelijkbaar met een gewone gemeenteraad.

Openbaar

De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn dus van harte welkom! De tijdstippen, locaties en agenda's van elk overleg vindt u in het vergaderoverzicht. Deze informatie publiceren we voor elke vergadering ook in de drie gemeentelijke informatierubrieken in de krant.

Belangstellenden/belanghebbenden kunnen in de vergadering van het West Betuwe Beraad inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen die het West Betuwe Beraad betreffen. Spreekrecht houdt in dat insprekers bij aanvang van de vergadering het woord kunnen voeren. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Per vergadering is maximaal 30 minuten spreektijd beschikbaar.

Wie wil inspreken moet dit uiterlijk op de dag van de vergadering, vóór 12.00 uur, melden bij de raadsgriffier/secretaris van het West Betuwe Beraad, dhr. K.G. Steenbergen, liefst per e-mail aan griffie@neerijnen.nl of telefonisch via 0418 – 656520

Geen vervanging

De vergaderingen van het West Betuwe Beraad zijn extra en komen niet in plaats van de normale maandelijkse vergaderingen van de drie gemeenteraden. De besluitvorming in de eigen gemeenteraad loopt in 2018 gewoon door.
 

Meer voorbereiding dan besluitvorming

Het West Betuwe Beraad heeft geen formele wettelijke status. Dit betekent dat besluiten vanuit het West Betuwe Beraad die geen uitstel kunnen verdragen, altijd in de afzonderlijke gemeenteraden nog moeten worden bekrachtigd.

In de meeste gevallen zal na 1 januari 2019 de nieuwe gemeenteraad de noodzakelijke besluiten bekrachtigen. Daarbij zal deze nieuwe Raad dankbaar gebruikmaken van de voorbereidingen vanuit het West Betuwe Beraad.

Werkgroepen

Werkgroep Beleid en Regelgeving

Top